Syarat Perkhidmatan

Terma dan syarat

1. KESAN MENGIKAT. Ini adalah perjanjian yang mengikat antara anda dan ARIVESTATEWEEKLY (‘kami’, ‘kami’, ‘Syarikat’). Dengan menggunakan tapak Internet yang terletak di https://arivestateweekly.com (‘Laman’), anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini. Jika pada bila-bila masa anda mendapati Terma Penggunaan ini tidak boleh diterima, anda mesti segera meninggalkan Tapak dan menghentikan semua penggunaannya.

2. DASAR PRIVASI. Kami menghormati privasi anda dan membenarkan anda mengawal pengendalian maklumat peribadi anda. Kenyataan lengkap dasar privasi semasa kami boleh didapati dengan mengklik di sini . Dasar privasi kami secara jelas dimasukkan ke dalam Perjanjian ini melalui rujukan ini.

3. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL. Syarat Penggunaan ini hendaklah ditafsirkan mengikut dan dikawal oleh undang-undang California dan Amerika Syarikat, tanpa merujuk kepada peraturan mengenai konflik undang-undang. Tapak ini bertujuan untuk digunakan oleh individu yang berpangkalan di Amerika Syarikat.

4. UMUR MINIMUM. Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk mengakses dan mengambil bahagian di tapak ini. Anda menjamin dan menjamin anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan boleh memasuki Perjanjian ini dari perspektif undang-undang.

5. TANDA TANGAN EBOOK DAN PENGELUARAN. Anda mempunyai pilihan, tetapi bukan kewajipan, untuk mendaftar dan menerima eBook percuma daripada kami. Sekiranya anda berbuat demikian, anda bersetuju untuk menerima e-mel lanjut daripada kami yang bersifat komersial.

6. KOMUNIKASI EMEL. Apabila anda menghubungi kami, anda secara nyata bersetuju dan bersetuju untuk menerima balasan e-mel daripada kami. Komunikasi e-mel ini mungkin bersifat komersial atau bukan komersial. E-mel bukan komersial mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, isu pentadbiran dan pengumuman perubahan kepada Terma ini, Dasar Privasi atau dokumentasi tapak lain.

7. PENGGUNAAN PERISIAN. Syarikat mungkin menyediakan perisian tertentu kepada anda daripada Tapak. Jika anda memuat turun perisian dari Tapak, perisian, termasuk semua fail dan imej yang terkandung dalam atau dijana oleh perisian, dan data yang disertakan (secara kolektif, ‘Perisian’) dianggap sebagai dilesenkan kepada anda oleh Syarikat, untuk peribadi anda, bukan komersial, kegunaan rumah sahaja. Syarikat tidak memindahkan sama ada tajuk atau hak harta intelek kepada Perisian, dan Syarikat mengekalkan hak milik penuh dan lengkap kepada Perisian serta semua hak harta intelek di dalamnya. Anda tidak boleh menjual, mengedarkan semula, atau mengeluarkan semula Perisian, dan juga tidak boleh menyahhimpun, merekayasa balik, membuka atau menukar Perisian kepada bentuk yang boleh dilihat oleh manusia. Semua tanda dagangan dan logo dimiliki oleh Syarikat atau pemberi lesennya dan anda tidak boleh menyalin atau menggunakannya dalam apa jua cara.

8. KANDUNGAN PENGGUNA. Dengan menyiarkan, memuat turun, memaparkan, melaksanakan, menghantar, atau sebaliknya mengedarkan maklumat atau kandungan lain (‘Kandungan Pengguna’) ke tapak, anda memberikan Syarikat, sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, perunding, ejen dan wakilnya tetap , lesen bukan eksklusif untuk menggunakan Kandungan Pengguna berkaitan dengan operasi perniagaan Internet Syarikat, sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, perunding, ejen dan wakil, termasuk tanpa had, hak untuk menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menghasilkan semula, mengedit, menterjemah dan memformat semula Kandungan Pengguna. Anda tidak akan diberi pampasan untuk sebarang Kandungan Pengguna. Anda bersetuju bahawa Syarikat boleh menerbitkan atau sebaliknya mendedahkan nama anda berkaitan dengan Kandungan Pengguna anda. Dengan menyiarkan Kandungan Pengguna di tapak, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda memiliki hak ke atas Kandungan Pengguna atau sebaliknya diberi kuasa untuk menyiarkan, mengedar, memaparkan, melaksanakan, menghantar atau sebaliknya mengedarkan Kandungan Pengguna.

9. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK. Apabila mengakses tapak, anda bersetuju untuk menghormati hak harta intelek orang lain. Penggunaan tapak web anda pada setiap masa dikawal oleh dan tertakluk kepada undang-undang mengenai pemilikan hak cipta dan penggunaan harta intelek. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik, memuat turun, memaparkan, melaksanakan, menghantar, atau sebaliknya mengedarkan apa-apa maklumat atau kandungan (secara kolektif, ‘Kandungan’) yang melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, atau harta intelek atau hak proprietari mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang berkenaan pemilikan hak cipta dan penggunaan harta intelek, dan anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pelanggaran mana-mana undang-undang yang berkaitan dan untuk sebarang pelanggaran hak pihak ketiga yang disebabkan oleh mana-mana Kandungan yang anda sediakan atau hantar, atau yang disediakan atau dihantar menggunakan ID Pengguna anda. Beban untuk membuktikan bahawa mana-mana Kandungan tidak melanggar mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga terletak sepenuhnya pada anda. Semua perkara Akta Hak Cipta Milenium Digital diproses menurut Dasar DMCA kami, yang boleh anda akses melalui pautan DMCA di bahagian bawah halaman.

10. KANDUNGAN YANG TIDAK SESUAI. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik, memuat turun, memaparkan, melaksanakan, menghantar, atau sebaliknya mengedarkan sebarang Kandungan yang (a) memfitnah, memfitnah, lucah, lucah, kesat atau mengancam; (b) menyokong atau menggalakkan kelakuan yang boleh menjadi kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, negeri, negara atau asing yang berkenaan; (c) mengiklankan atau sebaliknya meminta dana atau merupakan permintaan untuk barangan atau perkhidmatan; atau (d) memberikan nasihat perubatan kepada pengguna lain. Syarikat berhak untuk menamatkan resit, penghantaran, atau pengedaran lain anda bagi mana-mana bahan sedemikian menggunakan tapak, dan, jika berkenaan, untuk memadamkan mana-mana bahan tersebut daripada pelayannya. Syarikat berhasrat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pegawai atau agensi penguatkuasa undang-undang dalam penyiasatan sebarang pelanggaran Terma ini atau mana-mana undang-undang yang berkenaan.

11. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK. Apabila mengakses Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang dan menghormati hak harta intelek orang lain. Penggunaan Tapak oleh anda pada setiap masa dikawal oleh dan tertakluk kepada undang-undang mengenai pemilikan hak cipta dan penggunaan harta intelek. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik, memuat turun, memaparkan, melaksanakan, menghantar, atau sebaliknya mengedarkan apa-apa maklumat atau kandungan (secara kolektif, ‘Kandungan’) yang melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, atau harta intelek atau hak proprietari mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang berkenaan pemilikan hak cipta dan penggunaan harta intelek, dan anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pelanggaran mana-mana undang-undang yang berkaitan dan untuk sebarang pelanggaran hak pihak ketiga yang disebabkan oleh mana-mana Kandungan yang anda sediakan atau hantar, atau yang disediakan atau dihantar menggunakan akaun anda. Beban untuk membuktikan bahawa mana-mana Kandungan tidak melanggar mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga terletak sepenuhnya pada anda.

12. TIADA WARANTI. DENGAN INI KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI. KAMI MENYEDIAKAN LAMAN ‘SEBAGAIMANA ADANYA’ TANPA SEBARANG JENIS WARANTI. ANDA MENANGGUNG RISIKO MANA-MANA DAN SEMUA KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEKADAAN MENGGUNAKAN, LAMAN ATAU PERKHIDMATAN. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SECARA JELAS DAN SEMUA WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI TAPAK, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK KEBOLEHPERDAGANGAN TERTENTU. KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN ATAU PERKHIDMATAN ITU AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU BAHAWA PENGENDALIAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN INI AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT.

13. LIABILITI TERHAD. LIABILITI KAMI KEPADA ANDA ADALAH TERHAD. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JENIS KEROSAKAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KEROSAKAN KHAS, SAMPINGAN, ATAU AKIBAT, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA HILANG, TANPA MENGIRA KEBOLEHARAN YANG DIDAPATKAN ) TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU MANA-MANA BAHAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KAMI. Had ini hendaklah terpakai tanpa mengira sama ada kerosakan timbul daripada pelanggaran kontrak, tort, atau mana-mana teori undang-undang atau bentuk tindakan lain.

14. LAMAN BERKAITAN. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tiada liabiliti untuk mana-mana laman web atau bahan pihak ketiga. Kami bekerjasama dengan beberapa rakan kongsi yang tapak Internetnya mungkin dipautkan dengan Laman. Oleh kerana kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan prestasi tapak rakan kongsi dan ahli gabungan ini, kami tidak membuat jaminan tentang ketepatan, mata wang, kandungan atau kualiti maklumat yang disediakan oleh tapak tersebut, dan kami tidak bertanggungjawab untuk yang tidak diingini, tidak menyenangkan, tidak tepat. , kandungan mengelirukan atau menyalahi undang-undang yang mungkin berada di tapak tersebut. Begitu juga, dari semasa ke semasa berkaitan dengan penggunaan Tapak ini, anda mungkin mempunyai akses kepada item kandungan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tapak web) yang dimiliki oleh pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak memberi jaminan tentang, dan tidak bertanggungjawab ke atas, ketepatan, mata wang, kandungan atau kualiti kandungan pihak ketiga ini, dan bahawa, melainkan jika dinyatakan sebaliknya, Syarat Penggunaan ini akan mengawal penggunaan mana-mana dan semua kandungan pihak ketiga.

15. PENGGUNAAN TERLARANG. Kami mengenakan sekatan tertentu ke atas penggunaan Tapak yang dibenarkan oleh anda. Anda dilarang daripada melanggar atau cuba melanggar mana-mana ciri keselamatan Tapak, termasuk, tanpa had, (a) mengakses kandungan atau data yang tidak dimaksudkan untuk anda, atau log masuk ke pelayan atau akaun yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses; (b) cuba menyiasat, mengimbas, atau menguji kelemahan Tapak, atau mana-mana sistem atau rangkaian yang berkaitan, atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran yang sewajarnya; (c) mengganggu atau cuba mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, hos, atau rangkaian, termasuk, tanpa had, dengan cara menghantar virus ke Tapak, terlebih muatan, ‘banjir,’ ‘spam,’ ‘pengeboman mel,’ ‘ terhempas’ atau memulakan serangan ‘DDOS’ pada Tapak; (d) menggunakan Tapak untuk menghantar e-mel yang tidak diminta, termasuk, tanpa had, promosi, atau iklan untuk produk atau perkhidmatan; (e) memalsukan mana-mana pengepala paket TCP/IP atau mana-mana bahagian maklumat pengepala dalam mana-mana e-mel atau dalam mana-mana siaran menggunakan Laman ini; atau (f) cuba mengubah suai, membuat kejuruteraan balik, menyahkompilasi, membuka, atau sebaliknya mengurangkan atau cuba mengurangkan kepada bentuk yang boleh dilihat oleh manusia mana-mana kod sumber yang digunakan oleh kami dalam menyediakan Tapak. Sebarang pelanggaran keselamatan sistem atau rangkaian boleh menyebabkan anda dikenakan liabiliti sivil dan/atau jenayah.

16. INDEMNITI. Anda bersetuju untuk menanggung rugi kami atas tindakan dan peninggalan anda yang tertentu. Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Syarikat, sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, perunding, ejen dan wakil daripada mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, liabiliti, ganti rugi dan/atau kos pihak ketiga (termasuk yuran peguam yang berpatutan. dan kos) yang timbul daripada akses anda kepada atau penggunaan Laman ini, pelanggaran anda terhadap Syarat Penggunaan ini, atau pelanggaran anda, atau pelanggaran oleh mana-mana pengguna lain akaun anda, mana-mana harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti. Kami akan memberitahu anda dengan segera tentang sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti atau permintaan sedemikian, dan akan memberikan anda bantuan yang munasabah, atas perbelanjaan anda, dalam mempertahankan sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan atau kos tersebut.

17. HAK CIPTA. Semua kandungan Tapak atau Perkhidmatan adalah: Hak Cipta © 2023 ARIVESTATEWEEKLY

18. KEBOLEHASINGAN; PENGECUALIAN. Jika, atas apa jua sebab, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten mendapati sebarang terma atau syarat dalam Terma Penggunaan ini tidak boleh dikuatkuasakan, semua terma dan syarat lain akan kekal tidak terjejas dan berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana pelanggaran mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan ini akan menjadi penepian bagi mana-mana pelanggaran sebelumnya, serentak atau seterusnya terhadap peruntukan yang sama atau mana-mana peruntukan lain di sini, dan tiada penepian akan berkuat kuasa melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang diberi kuasa. wakil pihak yang mengetepikan.

19. TIADA LESEN. Tiada apa-apa yang terkandung di Laman ini harus difahami sebagai memberi anda lesen untuk menggunakan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, atau logo yang dimiliki oleh kami atau oleh mana-mana pihak ketiga.

20. KEGUNAAN AMERIKA SYARIKAT SAHAJA. Tapak ini dikawal dan dikendalikan oleh Syarikat dari pejabatnya di Negeri California. Domain tapak web didaftarkan di Amerika Syarikat dan Tapak dihoskan di Amerika Syarikat. Khalayak yang dimaksudkan untuk tapak ini terdiri daripada individu di Amerika Syarikat sahaja. Syarikat tidak membuat pernyataan bahawa mana-mana bahan atau perkhidmatan yang anda telah diberi akses tersedia atau sesuai untuk digunakan di lokasi lain. Penggunaan atau akses anda kepada Laman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai sengaja menggunakan faedah atau keistimewaan Syarikat untuk menjalankan perniagaan di mana-mana negeri atau bidang kuasa selain California dan Amerika Syarikat.

21. PINDAAN. Syarikat berhak untuk meminda Terma ini. Sekiranya Syarikat berusaha untuk membuat pindaan sedemikian, yang kami tentukan adalah penting mengikut budi bicara kami sendiri, kami hendaklah:

(a) Berikan anda notis melalui e-mel tentang perubahan tersebut 15 hari sebelum perubahan itu berkuat kuasa, dan
(b) Terbitkan di halaman utama fakta pindaan akan dibuat.

Sekiranya mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten memutuskan peruntukan Pindaan ini tidak sah, maka klausa Pindaan ini akan ditamatkan sebagai sebahagian daripada perjanjian ini. Semua pindaan kepada Terma hendaklah memandang ke hadapan.